Vlada Srbije objavila je detalje o fiskalnim pogodnostima i direktnoj finansijskoj pomoći privatnom sektoru usled COVID-19

Engleska verzija

Ovaj tekst je objavljen 11. aprila, a ažuriran 16. aprila 2020.

Pročitajte naš poslednji update od 1. maja 2020.

Ko se kvalifikuje za pomoć

Mere su dostupne sledećim kategorijama pravnih lica:

 1. preduzetnicima, uključujući i one koji su prestali da obavljaju delatnost 15. marta 2020. godine ili nakon ovog datuma;
 2. mikro, malim i srednjim pravnim licima (na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. godinu);
 3. velikim pravnim licima (na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. godinu);
 4. ograncima i predstavništvima stranih pravnih lica.
Uslovi za pogodnosti i pomoć

Održavanje broja zaposlenih

Privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste fiskalnu pomoć i direktna davanja pod uslovom da počev od 15. marta 2020. godine pa do 10. aprila 2020. godine nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%. Dodatno, pravna lica koja koriste mere pomoći, ali smanje broj zaposlenih u periodu od 15. marta 2020. godine pa do kraja oktobra 2020. godine za više od 10% gube pravo na korišćenje pomoći i u obavezi su da vrate svu primljenu pomoć sa zateznom kamatom. Zaposleni koji prestanu da rade jer im je u relevantnom periodu istekao ugovor o radu na određeno vreme ne računaju se u navedenih 10%. Ministar finansija je 15. aprila 2020. godine potvrdio da se zaposleni kojima je radni odnos prestao iz bilo kog drugog razloga (otkaz zaposlenog, krivica zaposlenog, sporazum, itd.) računaju u prag od 10%. Ostaje nejasno da li se zaposleni na neplaćenom odsustvu računaju kao zaposleni ili ne.

Mere nisu dostupne za finansijski sektor (banke, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, društva za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima i penzijskim planovima, davaoci finansijskog lizinga, kao i platne institucije i institucije elektronskog novca).

Zabrana isplate dividende

Privredna društva koja se opredele za korišćenje pomoći ne mogu isplaćivati dividende (osim u obliku akcija i udela) do kraja 2020. godine. Ako dividendu isplate, moraju vratiti svu primljenu pomoć, sa zateznom kamatom.

Mere pomoći

Fiskalna pomoć

Pravna lica mogu da odlože dospelost obaveze na ime poreza na dohodak građana na zarade i naknade zarada i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje  na zarade i naknade zarada za mesec mart, april i maj 2020. godine, odnosno za one poreske obveznike koji su isplate zarada i naknada zarade za mesec mart 2020. godine delimično ili u celosti izvršili, za mesece april, maj i jun 2020. godine. Odlaganje je do 4. januara 2021. godine od kog dana se obaveza izmiruje u najviše 24 mesečne rate. Tokom perioda odlaganja i otplate ne obračunava se kamata.

Privredna društva takođe mogu da odlože dospelost za plaćanje akontacija poreza na dobit pravnih lica za mart, april, i maj mesec 2020. godine, do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu (kraj juna 2021. godine). Pravna lica sa poslovnom godinom različitom od kalendarske, mogu da odlože dospelost za  plaćanje akontacija poreza na dobit pravnih lica koje dospevaju 15. aprila, 15. maja i 15. juna 2020. godine do predaje konačne poreske prijave poreza na dobit pravnih lica za odgovarajući poreski period. Iznos odloženih poreza dospeva na dan isteka perioda odlaganja, i izmiruje se od tada u najviše 24 mesečne rate. Tokom perioda odlaganja i otplate ne obračunava se kamata.

Očekuje se da ministar finansija detaljnije uredi postupak i način odlaganja plaćanja poreza i doprinosa.

U skladu sa Obaveštenjem Poreske uprave u vezi sa primenom Uredbe, izdatim 13. aprila 2020. godine (“Obaveštenje Poreske uprave”), korišćenje direktne pomoći uslovljeno je korišćenjem fiskalnih pogodnosti.

Direktna finansijska pomoć

 MMSP

 Mikro, mala i srednja preduzeća imaju pravo na sledeću direktnu pomoć:

 1. u maju 2020. godine, u iznosu jednakom proizvodu: (a) broja zaposlenih sa punim radnim vremenom kojima je isplaćena zarada ili naknada zarade za mart 2020. godine i (b) iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;
 2. u junu 2020. godine, u iznosu jednakom proizvodu: (a) broja zaposlenih sa punim radnim vremenom kojima je isplaćena zarada ili naknada zarade za april 2020. godine i (b) iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;
 3. u julu 2020. godine, u iznosu jednakom proizvodu: (a) broja zaposlenih sa punim radnim vremenom kojima je isplaćena zarada ili naknada zarade za maj 2020. godine i (b) iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine.

U svakom slučaju, broj zaposlenih uvećava se za broj zaposlenih sa nepunim radnim vremenom i to tako što se za svakog zaposlenog sa nepunim radnim vremenom ukupan broj zaposlenih uvećava srazmerno ugovorenom procentu angažovanja zaposlenog sa nepunim radnim vremenom u odnosu na puno radno vreme (što se utvrđuje na osnovu poreske prijave za odgovarajući obračunski period).

Relevantni broj zaposlenih umanjuje se za broj zaposlenih za koje isplata zarade, odnosno naknade zarade, u relevantnom obračunskom periodu u celosti pada na teret drugih isplatilaca (npr. RFZO).

Velika privredna društva

Velika privredna društva imaju pravo na sledeću direktnu pomoć:

 1. u maju 2020. godine u iznosu jednakom proizvodu: (a) broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za koje je doneto rešenje o prekidu rada u martu 2020. (ali ne pre 15. marta) zbog prekida rada poslodavca ili umanjenog obima rada usled ekonomskih poteškoća poslodavca ili zbog naredbe državnog organa zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu i (b) 50% iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;
 2. u junu 2020. godine u iznosu jednakom proizvodu: (a) broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za koje je tokom aprila 2020. doneto rešenje o prekidu rada zbog prekida rada poslodavca ili umanjenog obima rada usled ekonomskih poteškoća poslodavca ili zbog naredbe državnog organa zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu i (b) 50% iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;
 3. u julu 2020. godine u iznosu jednakom proizvodu: (a) broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za koje je tokom maja 2020. doneto rešenje o prekidu rada zbog prekida rada poslodavca ili umanjenog obima rada usled ekonomskih poteškoća poslodavca ili zbog naredbe državnog organa zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu i (b) 50% iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. Godine.

U svakom slučaju, broj zaposlenih uvećava se za broj zaposlenih sa nepunim radnim vremenom za koje je doneto rešenje o prekidu rada u relevantnom mesecu, srazmerno ugovorenom procentu angažovanja zaposlenog sa nepunim radnim vremenom u odnosu na puno radno vreme (što se utvrđuje na osnovu poreskih prijava za odgovarajući obračunski period).

Način raspodele direktne pomoći

MMSP i velika privredna društva imaju pravo na fiskalne pogodnosti i direktnu pomoć tokom tri meseca ako podnesu zahtev za pomoć podnošenjem prve odgovarajuće poreske prijave (PPP-PD) do kraja aprila 2020. godine. Ako se prvi put prijave do kraja maja 2020. godine imaće pravo na pomoć za dva meseca, a ako se prvi put prijave do kraja juna 2020. godine, imaće pravo na pomoć za samo mesec dana. Na prijavama se označava 4. januar 2021. godine kao rok dospeća.

U skladu sa Obaveštenjem Poreske uprave, velika pravna lica dostavljaju organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj za teritoriju prema mestu sedišta pravnog lica, odnosno Centru za velike poreske obveznike, najkasnije 20-og u  mesecu, popunjen obrazac, u papirnom obliku, koji sadrži spisak lica za koja se ostvaruje pravo na direktna davanja, i to:

 • do 20. aprila dostavljaju spisak lica za mart, a za isplatu direktnih davanja u maju;
 • do 20. maja dostavljaju spisak lica za april, a za isplatu direktnih davanja u junu;
 • do 20. juna dostavljaju spisak lica za maj, a za isplatu direktnih davanja u julu.

Direktna pomoć biće uplaćena na poseban namenski račun društva koje se prijavi za pomoć a koji će biti otvoren u njegovoj poslovnoj banci. Ako korisnik pomoći ima tekuće račune kod više komercijalnih banaka, dužan je da obavesti Poresku upravu kod koje banke želi da vodi namenski račun za prijem pomoći. Prihod uplaćen na račun posebne namene može se isplatiti samo direktno zaposlenima. Sredstva na računu posebne namene izuzeta su od izvršenja.

Ministar finansija je 15. aprila 2020. godine pojasnio da direktna davanja koja su isplaćena na namenski račun moraju da se iskoriste za isplate zarada i naknade zarada zaposlenih u istom mesecu u kome su primljena, a poslodavac odlučuje za koju mesečnu zaradu će ih iskoristiti.

Uredba ne precizira do kada poslodavac može da iskoristi sredstva direktne pomoći uplaćena na račun posebne namene za finansiranje zarada, osim što kaže da će sredstva koja ostanu na računu posebne namene biti vraćena na račun uprave za Trezor po zatvaranju računa, što se dešava “zbog prestanka programa direktnog davanja “ili kada poslodavac izgubi pravo na pomoć zbog smanjenja broja zaposlenih za više od 10% (videti gore).

Oporezivanje direktne pomoći

 Uredba ne isključuje direktnu pomoć iz oporezivog prihoda ili od obaveze obračuna i plaćanja poreza na dohodak građana na zarade i naknade zarada i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Razumemo da se odlaganje poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje takođe odnosi na deo zarada koji zaključno sa junskom zaradom bude finansiran iz prihoda od direktne pomoći koju pruža država.