Crnogorski sudovi pojačavaju aktivnost povodom odluka Agencije za zaštitu konkurencije

Zahuktava se aktivnost crnogorskih sudova u oblasti prava konkurencije. Kao što je poznato, Agencija za zaštitu konkurencije Cren Gore (“Agencija“) nema ovlašćenje da izriče kazne, ali može zahtijevati od nadležnog prekršajnog suda da izrekne kaznu u prekršajnom postupku. Prekršajni sudovi u Crnoj Gori su u periodu avgust-oktobar ove godine odlučivali povodom dva takva zahtjeva Agencije. U postupku protiv društva “Šafran” d.o.o. Bar, prekršajni sud je ovom društvu izrekao opomenu, a odgovornom licu u tom društvu kaznu u iznosu od 600 EUR. Ovo je tek druga kazna za kršenje Zakona o zaštiti konkurencije koji je na snazi još od 2012. godine. U drugom postupku, Sud za prekršaje u Podgorici je oslobodio krivice privredno društvo “Montemedicom” d.o.o, za koje je Agencija utvrdila da je sklopilo restriktivni sporazum. Prethodno je Upravni sud potvrdio rješenje Agencije. Konačno, Upravni sud je potvrdio rješenje Agencije kojim je utvrđena zloupotreba dominantnog položaja od strane budvanskog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija”.

Postupak protiv “Šafran” d.o.o. (restriktivni sporazum)

U postupku pokrenutom protiv društva Šafran d.o.o. Bar, Agencije je rješenjem od 30. decembra 2014. godine utvrdila da su pojedine odredbe “Sporazuma o upotrebi zaštićenog znaka robne marke „ŠAFRAN“ i zaštiti kupca za dalju prodaju”, zaključenog između “Šafran” d.o.o. Bar kao snabdjevača, i “Obuća Minja” d.o.o. Berane, kao kupca, zabranjene i ništave. Na žalost, Agencija ne objavljuje obrazloženja svojih rešenja pa ne znamo šta je konkretno bilo sporno u tom ugovoru, ali se indirektno može zaključiti da je Agencija u njemu pronašla zabranjene odredbe kojima “Šafran” svom kupcu “Obuća Minja” namjeće cijene u daljoj prodaji.

Po podnijetom zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka, Sud za prekršaje u Baru je donio presudu kojim je pravnom licu “Šafran” izrečena opomena, dok je odgovornom licu u pravnom licu izrečena novčana kazna u iznosu od 600,00 EUR. Kako se odluke prekršajnog suda ne objavljuju, ostajemo uskraćeni sa saznanje čime se sud rukovodio kada je kaznu izrekao samo odgovornom licu, a ne i “Šafranu”.

Postupak protiv protiv “URION” d.o.o. Podgorice, i “Montemedicom” d.o.o. Podgorica

Agencija je rješenjem od 24.11.2016. godine utvrdila da su privredni subjekti “URION“ i “Montemedicom“ zaključenjem restriktivnog sporazuma o zajedničkom nastupanju u postupku javne nabavke Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore izvršili povredu konkurencije na tržištu javnih nabavki određenog medicinskog materijala.

Agencija je utvrdila da su navedeni subjekti sklopili Ugovor o zajedničkom nastupanju s ciljem isključivanja konkurencije putem podjele tržišta, utvrđivanja cijene, ograničavanja i kontrole tržišta. Upravni sud je potvrdio ovo rješenje u upravnom sporu.  Međutim, prema saopštenju Agencije od 23. oktobra 2017. godine, Sud za prekršaje u Podgorici oslobodio je krivice „Montemedicom“ d.o.o.  Odluka nije objavljena, pa nam ostaje da nagađamo zašto je prekršilac oslobođen krivice. U toku je postupak po žalbi Agencije na ovo rješenje. Nije poznato da li je u toku prekršajni postupak protiv drugog prekršioca.

Postupak protiv “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Budva (zloupotreba dominantnog položaja)

Upravni sud Crne Gore potvrdio je u upravnom sporu rješenje od 24. marta 2016. godine kojim je Agencija utvrdila da je lokalno preduzeće koje se bavi vodosnabdijevanjem u Budvi, “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. zloupotrijebilo dominantan položaj na tržištu pružanja usluga vodosnabdijevanja i prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda u Opštini Budva, tako što je nezakonito uvezivalo različite usluge i nametalo neopravdano visoke cijene dodatne usluge održavanja i očitavanja vodomjera.

Upravni sud je, prilikom ocjene zakonitosti osporenog rješenja, našao da je Agencija pravilno primijenila odredbe Zakona o zaštiti konkurencije prilikom utvrđivanja da tužilac ima dominantan položaj na tržištu pružanja usluga snabdijevanja vodom i prečišćavanja i odvodjenja otpadnih voda na relevantnom i geografskom području opštine Budva, jer korisnici usluga nemaju mogućnost da promjene snabdjevača. Upravni sud je dalje podržao nalaz Agencije da je iznos naknade od oko 8 EUR (uključujući PDV) za uslugu održavanja i očitavanje vodomjera neprimjereno visok, te predstavlja zloupotrebu dominantnog položaja (excessive pricing). Dodatni oblik zloupotrebe dominantnog položaja Agencija je vidjela, a Upravni sud to potvrdio, u tome što je navedena posebna mjesečna naknada za održavanje i očitavanje vodomjera korisnicima usluga automatski dodavana na račune za vodu. Stoga je tu uslugu Agencija okarakterisala kao nezakonito uvezanu s osnovnom uslugom prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda, iako po svojoj prirodi i svrsi sa potonjom nije u funkcionalnoj vezi (jedna može postojati bez druge). Ostaje da se vidi da li je protiv društva “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Budva Agencija pokrenula prekršajni postupak, i ako jeste, da li će biti izrečena kazna.